Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 53727
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Podkarpackie

S T A T U T

alt......utworzone zgodnie z Postanowieniem Nr 28/120/90 Prezydium Wojewódzkiej ........................z dnia 19 marca 1995 roku w sprawie utworzenia „................................." działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności .......................
 
 
S T A T U T ...................................................... 

 

I. Postanowienia ogólne

§1

........................................................... utworzone zgodnie z ..................................... działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,poz. 123 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 16 października 1991 r 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 114 92, poz.492 880, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 10 162, poz. 48 1568, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104),
5) postanowień niniejszego Statutu,
6) innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Organizatorem .............................. jest Województwo Podkarpackie.
2. .................................. wpisane jest w dniu .......................................pod numerem ..........................do Rejestru Instytucji .........................prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
3. .............................

§ 3

1. Nadzór nad ............................... w imieniu organizatora sprawuje, Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.
2. Siedzibą ............................. jest miejscowość .............................................
3. ........................... prowadzi działalność na obszarze województwa, kraju i poza jego granicami

II. Cele i zadania

§ 4

Celem działania ....................... jest tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie .........................., a zwłaszcza ....................

§ 5

V. Postanowienia końcowe

Poprawiony (środa, 12 października 2011 11:34)

 
Powiaty